Gå til hovedindhold

Hvornår skal UU kontaktes?

Ungdomsuddannelsesinstitutioner skal kontakte Kommunalbestyrelsen (her UU) i følgende situationer:

Indhold

  1) Når en ung, optages, afbryder eller gennemfører et uddannelsesforløb
  2) Når en uddannelsesinstitution vurderer, at der er overhængende risiko for, at en ung afbryder et   
      uddannelsesforløb

  Jf. lovbekendtgørelse 1659 kapitel 3a:
  § 12 c. Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb, skal uddannelsesinstitutionen underrette kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning gives tillige, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb.

  og yderligere i bekendtgørelse 1079 kapitel 9:
  § 14. Kommunalbestyrelsen, uddannelsesinstitutioner og andre myndigheder, der beskæftiger sig med uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede forhold har pligt til, på individniveau (CPR-nummer), at indberette om unges uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter samt øvrige relevante oplysninger til Ungedatabasen snarest efter, at disse oplysninger foreligger.

  Stk. 2. Indberetningspligten gælder alle unge mellem 15-29 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  § 15. Følgende oplysninger skal indberettes/registreres for unge mellem 15 og 24 år til Ungedatabasen (i uddrag):
  2) Optagelse på en uddannelse
  3) Resultat af optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser
  4) Afbrud og afbrudsårsagskoder
  5) Gennemførelse
  6) Risiko for frafald

  Især når det drejer sig om unge, som afbryder et uddannelsesforløb, anbefaler vi, at der tages direkte kontakt til os pr. telefon eller mail for hurtigt at etablere en kontakt til den unge, inden han/hun udmeldes.

  UU medvirker gerne ved trepartsmøder, hvor den unge, der er på vej til at afbryde sin uddannelse, en repræsentant fra ungdomsuddannelsesinstitutionen og UU-vejlederen mødes for at drøfte den unges forløb bagud- og fremadrettet.

  Læs også om vores særlige forpligtelser over for 15-17-årige.