Gå til hovedindhold

Persondata i UU

Aabenraa Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Den Kommunale Ungeindsats, herunder UU Aabenraa.

Indhold

  Kommunen har jf. 'Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.' til opgave at sikre, at der gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til elever i folkeskolens 7.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse og unge under 25 år med bopæl eller længevarende ophold i kommunen.

  For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om den unge og dennes forældre/værge/samboende.

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også oplysninger i forbindelse med følgende vejledningsaktiviteter og handlinger:

  • Uddannelsesparathedsvurdering i 8., 9. og 10. klasse
  • Introduktionskurser i 8. klasse
  • Erhvervspraktikker
  • Brobygningskurser til ungdomsuddannelser
  • Udfærdigelse af uddannelsesplan med henblik på valg af og tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Vejledning vedr. ansøgning om SPS-støtte på ungdomsuddannelser

  Retsgrundlaget for behandlingen

  Vi behandler dine/den unges personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx konkrete lovbestemte vejledningsopgaver i folkeskolen og unge under 25 år med bopæl eller længerevarende ophold i kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har følgende rettigheder i forbindelse med databehandlingen:

  • Ret til indsigt

  Du kan henvende dig til den kommunale ungeindsats i Aabenraa Kommune eller Aabenraa Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail dbr@aabenraa.dk, hvis du ønsker indsigt i, hvordan personoplysningerne er blevet behandlet.

  • Ret til berigtigelse og sletning

  Du har ret til at få berigtiget oplysninger, som kommunen behandler om dig, hvis oplysningerne er forkerte. Såfremt behandlingen ikke er nødvendig for overholdelse af 'Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.', samt andre love (f.eks. forvaltningsloven), har du ret til at få slettet oplysninger om dig/den unge.

  • Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine/den unges oplysninger, hvis du mener at behandlingen er irrelevant eller for omfattende i henhold til gældende love. I så fald skal kommunen dokumentere, at den specifikke behandling har hjemmel i gældende love.

  • Ret til at klage

  Du har ret til at klage over Aabenraa Kommunes behandling af dine eller barnets personoplysninger ved at henvende dig hos datatilsynet. Du kan læse nærmere hos datatilsynet ved at klikke her.

  Her har vi dine og den unges oplysninger fra

  Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale tilknyttet den unges skolegang, samt den unge selv.

  Hvem modtager den unges/dine oplysninger?

  Vi videregiver forskellige af den unges/dine oplysninger til:

  • Grundskoler (inkl. 10. klasse)
  • Ungdomsuddannelsesinstitutioner
  • Praktikvirksomheder
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Danmarks Statistik
  • Undervisningsministeriet

  Den unges informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Aabenraa Kommune har indgået en databehandleraftale med.